MT

 Arrangör:      Provdag:      Domare:      Testledare:

 

1

2

3

4

5

Samarbete Förare

Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv,kommer efter lång tidsfördröjning / upprepad uppmaning från förare.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.

Samarbete Testledare

Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv,kommer efter lång tidsfördröjning / upprepad uppmaning från testledare.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.

Gripa ta tag 5m

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt.griper direkt och tappar.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa ta tag 40 m

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt men ej med hela munnen, alt.griper direkt och tappar.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa hålla 5 m

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alternativt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa hålla 40 m

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alternativt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa slita dra 5 m

Håller ej.Alternativt kliver ur under passivitet och återgåre ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Alterntivt intensivt ruskande.

Gripa slita dra 40 m

Håller ej.Alternativt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Alterntivt intensivt ruskande.

Förföljande

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart , springer förbi bytet. Kan vända.

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart - målinriktad.

Förföljande Gripande

Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Uthållighet

Framme, direkt tillbaka alternativt går ej fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.

Jobbar i 30 sekunder.

Jobbar i 60 sekunder.

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.

Social självsäkerhet

Ängslig, osäker går ej att hantera.

Social osäkerhet i alla situationer.

Social osäkerhet i flera situationer.

Socialt säker i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer.

Social nyfikenhet

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sig klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt samspel

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att avbryta.

Svarar på lek & lekinviter.

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.

Handlingsförmåga

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endst kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassningsförmåga

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar intesitet - men med tidsfördröjning.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.

Koncentration

Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar).

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling).

Oftast koncenterad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer
(1-2).

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
(1-2).

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

Avreaktion

Kan ej avreagera alternativt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig.

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alternativt lång tid i en enstaka situation.

Avreagerar med någon tidfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka unvikande beteenden.

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.  

Rädsla

Flyr i de flesta testsituationer alternativt blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

Står emot, undanmanöver eller någon intensitetssänkning.

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

Aggressivitet

visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.

Visar liten aggression.

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk väl anpassat till hotet.

Nyfikenhet

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen.

Undvikande reaktioner alternativt låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

 
 

__________________________________________________________________

Copyright www.danielssonshundar.se