S-kullens MH

 

 

Aktivitet

1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Sarek, Sito

Saga

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b.
KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral.

Sarek

Saga

Följer med villigt. Engagerar sig

Sito

Följer med villigt.Visar intensivt intresse mot testl. hoppar, gnäller

1c.
KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan,tar eventuellt kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral

Sito

Saga

 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Sarek

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mottestl.

2a.
LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Sarek

Sito,

Saga

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b.
LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Sarek

Sito

 

Griper direkt med hela munnen.

Saga

Griper direkt,  hugger föremålet

2c.
LEK 1

Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt,släpper, håller,
drar ej emot

Biter- drar emot, släpper tar om

Sarek

Sito

Saga

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper

Griper direkt med hela munnen,rycker,  drar emot tills test. släpper

3a.
JAKT

Förföljande

Startar ej

Sarek

Sito 

 

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten.Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Saga

 

 

Startar direkt med hög fart.  Springer förbi bytet. Kan vända

3a.
JAKT

Förföljande

Startar ej

Sito

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt.Kan öka farten.Fullföljer

Saga

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Sarek

Startar direkt med hög fart.  Springer förbi bytet. Kan vända

3b.
JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Sarek

Sito

 

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Saga

Griper direkt,släpper

Griper direkt.  Behåller bytet i minst 3 sek

3b.
JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Sito

Griper ej, nosar på föremålet

Sarek

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt,släpper

Saga

Griper direkt.  Behåller bytet i minst 3 sek.

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam, inaktiv

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar

Sito

Saga

 

Är orolig.  Växlar snabbt aktiviteter

Sarek

 

 

5a.
AVST.LEK

Intresse

Engageras ej av figurant. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figurant utan avbrott

.Sarek

Saga

 

 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

.

Sito

Mycket intresserad. Vill iväg.  Upprepade startförsök

5b.
AVST.LEK

Hot/agg.

Inga skall eller morrningar

Sarek,

Sito

Saga

 

 

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteeenden,skall och
morrningar under
mom. 1 del

Visar hotbeteenden,Skall och morrningar under mom. 1  och 2 del.

5c.
AVST.LEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figurant. Ointresserad

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet

Går fram när fig. ger sig tillkänna

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figurant utan hjälp

Sarek Sito

Saga

 

 

  

5d.
AVST.LEK

Leklust

Visar inget intrese

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Saga

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Sarek Sito

 

Griper direkt med hela munnen.Drar emot släpper ej.

5e.
AVST.LEK

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Sarek

Saga

Är aktiv med fig. närdenne är aktiv.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv

Sito

Uppmanar passig fig.till fortsatt lek

6a.
ÖVERRASKN .
Rädsla

Stannar, kort stopp

Sarek Sito

 

Hukar sig och stannar

Saga

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.
ÖVERRASKN
.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Sarek

Visar enstaka hotbetenden

Sito

Saga

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.
ÖVERRASKN
.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

Sarek

Sito

Saga

 

 

 

6d.
ÖVERRASKN
.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver

Sarek Sito

Saga

 

 

Liten båge, eller liten tempoväxling,eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar

stort mått av rädsla

efter samtliga passager

6e.
ÖVERRASKN
.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ovarallen

Sarek

Saga

Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Sito

Biter/leker mot overallen.Intresset minskar efter hand

Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager

7a.
LJUDKÄNSL
.
Rädsla

Stannar,kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Sarek

Sito

Saga

 

 

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Sarek

Går fram till skramlet utan hjälp 

 Sito

Saga

 

 

 

7c.
LJUDKÄNSL

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Sarek

Sito

Saga

 

 

 

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar mått av rädsla efter samtliga passager

7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Sarek

Sito

Saga

 

 

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkälan vid minst två tillfällen

Biter/leker mot skramlet.Intresset minskar efter hand

Biter/leker med slramlet vid två eller fler passager

8a.
SPÖKEN

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Saga

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Sarek

Sito

 

Visar flera hotbeeenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b.
SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Långa avbrott

Sito

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Korta avbrott

Sarek

Saga

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c.
SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-reglering

Sito

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Sarek

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Saga

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d.
SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren har tagit av figs förklädnad

Går fram när föraren talar med/lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Sarek

Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan

Saga

Går fram till spöket utan hjälp

 

Sito

 

8e.
SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvara kontakt när figurant bjuder

Sarek

Tar kontakt själv. Balanserad

Sito

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

Saga

 

 

9a.
LEK 2

Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Sito

Leker aktivt,Startar snabbt

Sarek

Saga

 

Leker mycket aktivt,

startar mycket snabbt

9b.
LEK 2

Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Sito

Griper direkt med hela munnen

Sarek

Saga

 

Griper direkt, hugger föremålet

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd

Sarek

Sito

Saga

Kontrollen som försvinner efter första skotten.Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktionerpå skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott

 
 
 Storms funktionsanalys i Norge 15/4 2012,
skrivit av matte Laila!
 
Vil bare fortelle at Storm har gjort en strålende funksjonsanalyse i dag ;-)
Tross "råtten" alder sto han m glans.
Momentene hadde poeng 1 til 5 og her er resultatet:
 
Tilgjengelighet 3
Lekelyst 2 (han synes det var rart å leke m fille, vi bruker bare kong)
Sosial kamp 3
Sosial dominans 3
Jaktlyst 4
Byttegripende 3
Forsvarslyst 3 (kunne stige m alderen mente dommer)
Funksjonsutvikling 3
Terskelverdi 3
Avreagering 3 (lyd og kjeledress var han ferdig med på 5 sek)
Konsentrasjon 3
Koordinering 3
Temperament 2 (mener de også kommer med alderen)
Mot 3  (også noe lav pga alder)
Skarphet 3
Skuddfast 5
Fikk masse godord og hadde en morsom tur i løypa. Han måtte smake litt på kappa til heksa men bare for å hjelpe å kle av ;-) Og på spøkelsene hadde han lært at inni disse kappene er det bare hyggelige mennesker, så der satte han nesa i sky og undersøkte fert, derfor ble reaksjonen nok noe mild.
For meg en super test, jeg trenger ikke de store utslagene noe sted.